Všeobecné obchodné podmienky
pre predaj tovaru online prostredníctvom webovej stránky http://eshop.uvlf.sk


Prevádzkovateľom internetového obchodu je:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Edičné stredisko a predajňa literatúry
Komenského 73
041 81 Košice
Tel: +421917641886, +421915992808
email: eshop@uvlf.sk, eshopuvlf@gmail.com


Adresa na uplatnenie reklamácie:  
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie  v Košiciach
Edičné stredisko a predajňa literatúry
Komenského 73
041 81 Košice

Dohľad nad činnosť prevádzkovateľa eshopu vykonáva:
Slovenská obchodná  inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, 043 79 Košice   

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti verejnoprávnej inštitúcie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, so sídlom: Košice 73, 041 81 Košice, IČO: 00397474, DIČ: 2020486699, IČ DPH:SK2020486699, zapísanej v registri Štatistického úradu SR (ďalej len „predávajúci“) pri uzatváraní zmlúv na diaľku (ďalej len „zmluva“) cez eshop na webovej stránke medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „spotrebiteľ“).
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia zákonom č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre predávajúceho a spotrebiteľa na základe zmluvy (prijatá záväzná objednávka).
3. Všeobecné obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej  stránky predávajúceho.
4. Individuálne obchodné podmienky je možné dojednať v osobitnej zmluve na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim a spotrebiteľom a majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.
5. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  Všeobecné obchodné podmienky a zmluva sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
6. Znenie všeobecných obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplniť.
II.
UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

1. Na základe registrácie môže spotrebiteľ pristúpiť do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“), z ktorého môže objednať tovar.
2. Registrácia nie je povinná. Spotrebiteľ si môže objednať tovar aj bez registrácie t. j. bez vyhotovenia svojho užívateľského účtu.
3. Pri registrácii na webovej stránke  a pri objednávaní tovaru je spotrebiteľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Pri akejkoľvek zmene je spotrebiteľ povinný údaje aktualizovať.
4. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
5. Spotrebiteľ nie je oprávnený umožniť používanie účtu tretím osobám.
6. Predávajúci môže zrušiť účet v prípade ak spotrebiteľ:
a) nevyužíva svoj účet dlhšie ako 1 rok, 
b) poruší povinnosti vyplývajúce zo zmluvy či obchodných podmienok.
7. Spotrebiteľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite. Menovite s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

III.
UZATVORENIE ZMLUVY

1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru (vrátane ceny) ponúkaného predávajúcim. Ceny tovaru sú uvádzané s DPH a so všetkými súvisiacimi poplatkami. Ponuka a cena tohto tovaru platia počas ich zobrazenia na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Ponuka tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je nezáväzná a predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu na tento tovar.
2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o poštových nákladoch. Tieto náklady sú platné pre tovar doručený na území Slovenskej republiky.
3. Pre objednanie tovaru spotrebiteľ vyplní formulár, ktorý obsahuje informácie o: objednávanom tovare (objednaný tovar “vloží“ kupujúci do elektronického koša), cene tovaru, náklady na poštovné, údaje o adrese doručenia, (ďalej len „objednávka“).
4. Spotrebiteľovi je pred odoslaním objednávky umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré vložil do objednávky, s ohľadom na možnosť spotrebiteľa zisťovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle spotrebiteľ kliknutím na tlačidlo „pokračovať“. Údaje  uvedené v objednávke  považuje predávajúci za správne. Po doručení objednávky ju predávajúci potvrdí elektronickou poštou na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol na objednávke (ďalej len „elektronická adresa spotrebiteľa“).
5. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom vzniká potvrdením objednávky (akceptáciou), ktorú predávajúci zašle elektronickou poštou.
6. Spotrebiteľ sa pred odoslaním objednávky oboznámi so všeobecnými obchodnými podmienkami a vyjadrí s nimi súhlas zaškrtnutím príslušného políčka „Spotrebiteľ bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami“.
7. Spotrebiteľ musí pred odoslaním objednávky zaškrtnúť príslušné políčko „Súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov“, čím udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) pre interné účely predávajúceho a v prípade, ak spotrebiteľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a  dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto všeobecných obchodných podmienkach.
8. Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili túto zmluvu (vrátane všeobecných obchodných podmienok).
9. Spotrebiteľ súhlasí s používaním prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní  zmluvy. Náklady s týmto vzniknuté (náklady na internetové pripojenie a telefonické hovory a pod.) si hradí kupujúci sám.

IV.
CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke predávaného tovaru, v objednávke, ako aj v potvrdení prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Potvrdenie prijatia objednávky je zároveň prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy zo strany predávajúceho. Cena je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty.
2. Cena tovaru nezahŕňa náklady na poštovné. 
3. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť s cenou za tovar predávajúcemu aj náklady na poštovné.
4. Cenu tovaru a náklady na poštovné môže kupujúci uhradiť nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti na dobierku, v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
b) prevodom na účet, ktorý je uvedený vo faktúre,
c) v pokladni predávajúceho.

V.
ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

1. Spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia  tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ doručí predávajúcemu  list zaslaný poštou, email alebo vzorový formulár na odstúpenie.
2. V zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
a) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
b) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
c) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa  zmluva od počiatku ruší. 
4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný.
5. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu . 
6. Spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
7. Do okamihu potvrdenia objednávky (akceptácie) zo strany predávajúceho, môže spotrebiteľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtuje predávajúci žiadne penále ani iné poplatky.
8. V prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy do okamihu expedície tovaru, predávajúci si neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky.

VI.
PREPRAVA A DODANIE TOVARU

1. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar je najneskôr v lehote do 10 pracovných dní nasledujúcich po akceptácií objednávky. Cena za prepravu tovaru nadštandardnej hmotnosti a rozmeru bude účtovaná individuálne po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim. 
2. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v zmluve stanovené inak. V prípade, že spôsob dopravy je dohodnutý na základe požiadaviek spotrebiteľa, nesie spotrebiteľ riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
3. Miestom dodania je adresa, ktorú spotrebiteľ uviedol v objednávke ako adresu dodania.
4. Spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne naraz. O tejto situácií bude spotrebiteľ upovedomený, v čo najkratšom čase a bude mu oznámený predpokladaný termín dodania tovaru. Ak sa predávajúcemu tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodacej lehote, má právo spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť.
5. V prípade, že je dôvod na strane spotrebiteľa nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je spotrebiteľ povinný uhradiť náklady s opakovaním doručovania, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6. V prípade, ak si spotrebiteľ tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť a od spotrebiteľa požadovať náhradu nákladov spojených s prepravou a vrátením tovaru. 
7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je spotrebiteľ povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí spotrebiteľ zásielku prevziať. Podpisom dodacieho listu prepravcu spotrebiteľ potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti. Na neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad. Neoddeliteľnou súčasťou zásielky je faktúra, ktorá bude zároveň dodacím listom.
8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, alebo za nesprávne udanú adresu spotrebiteľa.
9. Po prijatí a overení platby na účte predávajúceho bude spotrebiteľovi e-mailom zaslaná faktúra.

VII.
ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIA TOVARU

1. Záručná doba na tovar zakúpený v eshope  je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.
2. Pri reklamácii zakúpeného tovaru, kontaktuje spotrebiteľ (telefonicky alebo e-mailom) predávajúceho. Reklamovaný tovar, kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorú spotrebiteľovi predávajúci poslal s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení zásielky prepravcom, spotrebiteľ zašle alebo doručí osobne, na adresu UVLF v Košiciach, Edičné stredisko a predajňa literatúry, Komenského č. 73,  Košice s tým, že v predajni nebude môcť spotrebiteľ požadovať priamo reklamáciu tovaru. Zároveň odošle na e-mailovú eshop@uvlf.sk adresu predávajúceho vyplnený reklamačný formulár. Odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar predávajúcemu sa neposiela na dobierku. 
3. Po doručení reklamovaného tovaru bude predávajúci bezodkladne informovať e-mailom spotrebiteľa. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e–mailom a bude mu doručený reklamačný protokol. V prípade neuznania reklamácie bude spotrebiteľovi spolu s reklamačným protokolom doručený aj reklamovaný tovar. V prípade uznania reklamácie budú reklamované vady na tovare odstránené alebo spotrebiteľovi reklamovaný tovar vymenený. V prípade, že toto nie je možné bude spotrebiteľovi vrátená  cena za tovar.

VIII.
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie eshopu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorskými právami. Spotrebiteľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mala jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu.
2. Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky eshopu alebo dôsledku využitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

IX.
DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

1 Ak nebude dohodnuté inak, celá korešpondencia súvisiaca so  zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, elektronickou poštou, osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu predávajúceho). Spotrebiteľovi je doručená na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.
2 Správa je doručená v prípade doručenia:
a) elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
b) osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
c) osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odopretím prevzatia zásielky adresátom alebo osobou oprávnenou za neho zásielku prevziať,
d) prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich dní od uloženia zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.11.2016.
2. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú platnosť a účinnosť počnúc dňom ich zverejnenia na webovej stránke http://eshop.uvlf.sk
3. Právne vzťahy založené zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy (t. j. obsahom objednávky a potvrdením objednávky), ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok stane neplatným, neurčitým a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ to nevyužije v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že niektoré z ustanovení všeobecných obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým, ktorého obsah bude v súlade s novou platnou právnou úpravou, a čo v najväčšej miere bude plniť účel pôvodného ustanovenia.


V Košiciach dňa 31.10.2016


Súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov

        Informácia k ochrane osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

        Prevádzkovateľom informačného systému, ktorý sa týka dotknutých osôb - spotrebiteľov  a obsahuje osobné údaje týchto dotknutých osôb je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, IČO: 00397474 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností (meno, priezvisko, emailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo) vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona ochrane osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby.
2. Spotrebiteľ poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

V súlade s § 10  ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári, ako aj údaje o nákupoch registrovaných spotrebiteľov počas celého obdobia registrácie v eshope prevádzkovateľa na účely registrácie spotrebiteľov, vedenia databázy registrovaných spotrebiteľov, spracúvania objednávok, informovania spotrebiteľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené. Osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom musia byť pravdivé a aktuálne.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku UVLF v Košiciach je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola objednávka vybavená.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o spotrebiteľoch získané prostredníctvom eshopu tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o spotrebiteľoch v rozsahu meno, priezvisko a adresa pre doručovanie tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky spotrebiteľa.
Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o spotrebiteľoch.

         Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje ustanovenie § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať :
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.