Osobné údaje

OSOBNÉ ÚDAJE


Informačná povinnosť podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Prevádzkovateľ informačného systému eshop, ktorý sa týka dotknutých osôb (kupujúcich) a obsahuje ich osobné údaje:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73, 041 81 Košice

(ďalej len „UVLF“)

Zodpovedná osoba - kontakt: 

tel.: +421 55 298 1998

email: osobne.udaje@uvlf.sk  

Účel spracúvania Vašich osobných údajov:

registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov, spracúvanie objednávok, informovanie užívateľov o stave objednávok, vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávok.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: 

 • § 13, ods. 1, písm. b) zákona (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy);
 • zákon č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
 • Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností (meno, priezvisko, emailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo) vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 13, ods. 1, písm. b) zákona.  Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

V súlade s § 16,  ods. 2, písm. f) zákona je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári, ako aj údaje o nákupoch registrovaných spotrebiteľov počas celého obdobia registrácie v eshope prevádzkovateľa na účely registrácie spotrebiteľov, vedenia databázy registrovaných spotrebiteľov, spracúvania objednávok, informovania spotrebiteľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Osobné údaje spracúvajú len osoby konajúce za prevádzkovateľa, ktoré boli náležitým spôsobom preukázateľne poučené. 

Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou musia byť pravdivé a aktuálne.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o spotrebiteľoch získané prostredníctvom eshopu tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o spotrebiteľoch v rozsahu meno, priezvisko a adresa pre doručenie tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky spotrebiteľovi.

Prevádzkovateľ osobné údaje o spotrebiteľoch nezverejňuje.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb je prevádzkovateľ povinný uchovávať:

- 10 rokov od vybavenia objednávky (Registratúrny poriadok UVLF). Lehota začína plynúť 1. januára nasledujúceho roka po vybavení objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované;

 • môžu byť zlikvidované na základe žiadosti zákazníka (ak je to možné);
 • po piatich rokoch nečinnosti.

Na UVLF neexistuje automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania (§ 28 zákona). 

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľovi má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom;
 • opravu svojich osobných údajov;
 • vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov (ak je to možné); 
 • namietať spracúvanie osobných údajov; 
 • na prenosnosť osobných údajov;
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ak je to možné);
 • podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 Zákona.