Osobné údaje

OSOBNÉ ÚDAJE


Informačná povinnosť podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Prevádzkovateľ informačného systému eshop, ktorý sa týka dotknutých osôb (kupujúcich) a obsahuje ich osobné údaje:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73, 041 81 Košice

(ďalej len „UVLF“)

Zodpovedná osoba - kontakt: 

tel.: +421 55 298 1998

email: osobne.udaje@uvlf.sk  

Účel spracúvania Vašich osobných údajov:

registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov, spracúvanie objednávok, informovanie užívateľov o stave objednávok, vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávok.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: 

 • § 13, ods. 1, písm. b) zákona (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy);
 • zákon č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
 • Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností (meno, priezvisko, emailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo) vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 13, ods. 1, písm. b) zákona.  Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

V súlade s § 16,  ods. 2, písm. f) zákona je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári, ako aj údaje o nákupoch registrovaných spotrebiteľov počas celého obdobia registrácie v eshope prevádzkovateľa na účely registrácie spotrebiteľov, vedenia databázy registrovaných spotrebiteľov, spracúvania objednávok, informovania spotrebiteľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Osobné údaje spracúvajú len osoby konajúce za prevádzkovateľa, ktoré boli náležitým spôsobom preukázateľne poučené. 

Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou musia byť pravdivé a aktuálne.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o spotrebiteľoch získané prostredníctvom eshopu tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o spotrebiteľoch v rozsahu meno, priezvisko a adresa pre doručenie tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky spotrebiteľovi.

Prevádzkovateľ osobné údaje o spotrebiteľoch nezverejňuje.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb je prevádzkovateľ povinný uchovávať:

- 10 rokov od vybavenia objednávky (Registratúrny poriadok UVLF). Lehota začína plynúť 1. januára nasledujúceho roka po vybavení objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované;

 • môžu byť zlikvidované na základe žiadosti zákazníka (ak je to možné);
 • po piatich rokoch nečinnosti.

Na UVLF neexistuje automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania (§ 28 zákona). 

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľovi má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom;
 • opravu svojich osobných údajov;
 • vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov (ak je to možné); 
 • namietať spracúvanie osobných údajov; 
 • na prenosnosť osobných údajov;
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ak je to možné);
 • podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 Zákona.

SÚBORY COOKIE

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 

Ako používame súbory cookie?

Na našich stránkach používame súbory cookies najmä na:
 • získavanie anonymných štatistických informácií slúžiacich na skvalitnenie poskytovaných služieb a informácií
 • zvýšenie vašej bezpečnosti pri používaní týchto stránok
 • zvýšenie používateľského komfortu - napr. uchovanie zvoleného jazyka
Získané informácie neposkytujeme tretím stranám a vo veľkej miere sú strojovo spracovávané a ľudia s nimi neprichádzajú do kontaktu.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie je jednoduché kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti sa dozviete na stránke aboutcookies.org. Všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači môžete vymazať a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.