Osobné údaje

Súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov


Informácia k ochrane osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).


Prevádzkovateľom informačného systému, ktorý sa týka dotknutých osôb - spotrebiteľov  a obsahuje osobné údaje týchto dotknutých osôb je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, IČO: 00397474 (ďalej len „prevádzkovateľ“).


1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností (meno, priezvisko, emailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo) vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona ochrane osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby.

2. Spotrebiteľ poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.


V súlade s § 10  ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári, ako aj údaje o nákupoch registrovaných spotrebiteľov počas celého obdobia registrácie v eshope prevádzkovateľa na účely registrácie spotrebiteľov, vedenia databázy registrovaných spotrebiteľov, spracúvania objednávok, informovania spotrebiteľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené. Osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom musia byť pravdivé a aktuálne.


Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku UVLF v Košiciach je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola objednávka vybavená.


Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o spotrebiteľoch získané prostredníctvom eshopu tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o spotrebiteľoch v rozsahu meno, priezvisko a adresa pre doručovanie tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky spotrebiteľa.

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o spotrebiteľoch.


         Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje ustanovenie § 28 zákona o ochrane osobných údajov.


Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať :

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.